Ondersteunende groepen

Vergadering van Afgevaardigden (VVA)
Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle regio's en secties bij de NKBV samen om hun belangen bij de NKBV te bespreken, voorstellen ter verbetering in te dienen en over voorstellen te stemmen.
Het hoofdbestuur legt hier verantwoording af voor haar beleid.
Elke regio heeft het recht om een aantal leden met stemrecht af te vaardigen, naar rato van haar ledenaantal. De afgevaardigden worden op de jaarvergadering voor drie jaar benoemd.

Commissie PR en communicatie - redactie@50plus.nkbv.nl
Enerzijds verzorgt de commissie het relatiebeheer met de leden. Dit gebeurt structureel met behulp van de website en de nieuwsbrief. Incidenteel verstuurt zij, waar nodig ter aanvulling, e-mail. Hierbij wordt vooral promotie gemaakt voor de activiteiten binnen de vereniging. Anderzijds maakt zij ook reclame voor niet-leden en andere belangstellenden binnen de Koninklijke NKBV of daarbuiten.
Indien nodig overlegt de commissie met het bestuur, coördinatoren, uitvoerenden van activiteiten of andere belanghebbenden.
Zij draagt zorg voor een goed privacybeheer voor de leden van de vereniging en legt verantwoording af aan het bestuur.
De commissie bestaat uit de volgende leden (wij zoeken nog uitbreiding met iemand die gewerkt heeft of feeling heeft met ICT):

Ineke Sagasser

 

Ruud Scheltinga

 

Gerrit Halbersma

 

Sandra Kersbergen

wikinkbv50plus@gmail

 

Hoofdbestuur van de Koninklijke NKBV
Zij formuleert algemeen beleid en organiseert randvoorwaarden, ten behoeve van onze vereniging.

Het hoofdbureau van de Koninklijke NKBV
Zij doet de financiële controle,
Zij biedt ondersteuning op het gebied van interne organisatie, (leden)administratie, website, public relations, enz.


Regio's en secties van de NKBV

Waar gevraagd ondersteunen zij onze vereniging met het uitvoeren en organiseren van activiteiten.