Leidraad voor onze wandelingen in Nederland vanaf 1 juni 2020

Nu de wandelactiviteiten met extra maatregelen weer mogelijk zijn, heeft de wandelcommissie een leidraad opgemaakt om dit in goede banen te leiden.
Een belangrijk punt is dat de organisatoren van de wandelingen het beste kunnen bepalen of hun wandelingen doorgang kunnen vinden, rekening houdend met de richtlijnen en ook rekening houdend met wat hij/zij voor de eigen gezondheid aanvaardbaar vindt.

Wijzigingen 15 december:

Tot 19 januari vervallen onze wandelingen.

Wijzigingen 15 oktober:

Na de laatste persconferentie kunnen we nog steeds blijven wandelen, maar wel met minder wandelaars: de groepsgrootte is voorlopig maximaal 4 personen, inclusief de organisator.

Wijzigingen 5 oktober:

Het wandelen doen we als sportbeoefening en met een groep van maximaal 12 personen is dat geen probleem. Maar let wel op het 1,5 meter afstand houden. Ook bij pauzes houden we die afstand aan. Bij wat langere pauzes, met name de lunchpauze, zijn er extra maatregelen nodig. We moeten de groep dan splitsen in gezelschappen. Een gezelschap is een groep van max. 4 personen die tijdens de pauze bij elkaar kan blijven en afstand houdt tot andere gezelschappen. BUITEN lunchen kan dan op enige afstand van de andere gezelschappen.

Bij BINNEN lunchen moet de organisator met de eigenaar/beheerder van het restaurant afspreken of en hoe dat mogelijk is. Een mogelijke oplossing kan zijn dat er na elkaar steeds een groepje van maximaal 4 personen naar binnen gaat en daar aan een aparte tafel gaat zitten, maar dat moet dan wel conform de wensen van de betreffende beheerder.

Als er geen mogelijkheid bestaat tot het binnen lunchen of pauzeren tijdens de wandeling, zal de organisator dit duidelijk moeten aangeven in de tekst (inclusief het melden dat een ieder zelf zorgt voor zijn/haar eten en drinken), dan wel besluiten dat de wandeling niet door kan gaan, indien hij/zij in het koude jaargetijde niet buiten wil lunchen. Omdat de aanmelding voor de wandeling ongeveer een week tevoren opengesteld wordt, kan dit tot ruim een week tevoren aan de wandelcommissie doorgegeven worden.

Wijzigingen 7 september:

1. Maximum aantal wandelaars. We hebben onlangs het maximum aantal wandelaars op 12 gezet. Dat voldoet prima bij een picknick in de open lucht. Maar als we de komende wintermaanden in een horecagelegenheid gaan lunchen, dan kan dat aantal een probleem zijn. Veel horeca ondernemers zitten er waarschijnlijk niet op te wachten dat er een grote groep komt lunchen. Een aantal van bijv. 6 personen zal waarschijnlijk geen probleem zijn. Ook is het mogelijk dat de organisator een maximum van 12 wandelaars toch wat veel vindt. De organisator kan daar dan ook van afwijken. Dus de organisator bepaalt het maximale aantal wandelaars (maar nog steeds niet meer dan 12) na afspraak met de horeca-ondernemer of volgens eigen inschatting. Dit maximum aantal wandelaars zal dan in de agenda vermeld worden.

2. Lijnwandelingen. Om het gebruik van het OV te beperken hebben we alleen rondwandelingen toegestaan. Het blijkt dat er in de treinen ook in de avondspits voldoende ruimte is om met een wat groter aantal mensen de trein te kunnen nemen. Voor bussen geldt dit duidelijk niet. Daarom wordt de regel: lijnwandelingen zijn toegestaan mits er voor de terugreis naar het beginpunt alleen een trein gebruikt wordt.

3. Stadswandelingen. Voor stadswandelingen kunnen we de regels wat minder strikt maken. Korte stukken in de stad, zeker als het niet in het centrum is, zijn toegestaan, als het grootste deel van de wandeling buiten de stad plaats vindt of eventueel ook door parken.

Wijzigingen 14 juli:

 • Het maximum aantal wandelaars gaat van 8 naar 12 deelnemers inclusief de organisator.
 • Het vermijden van het openbaar vervoer om naar de wandeling te gaan is niet meer nodig.
 • Lunch in een horecagelegenheid is mogelijk als daar voldoende afstand gehouden kan worden. Tijdens de wandeling kan hierover beslist worden. Zelf lunch meenemen blijft wel de regel..

Bestemd voor de organisator en de wandelcommissie Sectie 50 Plus.
Fijn dat jij één of meer wandelingen voor de leden van de sectie 50 Plus wilt organiseren. De huidige situatie rond Corona dwingt ons om de voorbereiding en de uitvoering van de wandelingen op een ander manier vorm te geven. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven, heeft de wandelcommissie een leidraad opgesteld voor het organiseren en uitvoeren van de wandelingen in Nederland. De wandelcommissie verzoekt jou als organisator hiervan kennis te nemen en de leidraad te hanteren.

Wat wordt van de wandelcommissie verwacht:

 • Voert overleg met de organisator over:
  o   De bereidheid van de organisator om de wandeling te organiseren en uit te voeren.
  o   De haalbaarheid van de wandeling: datum, lengte, route, etc.
  o   De verantwoorde grootte (met een maximum van 12 wandelaars, inclusief de organisator) van de groep deelnemers.
 • Zorgt voor de mogelijkheid voor de deelnemers om zich vooraf te kunnen laten inschrijven voor de wandeling. Dat kan gebeuren d.m.v. een formulier dat vanuit de agenda kan worden ingevuld. Een link naar dat formulier zetten we ongeveer een week voor de datum van de wandeling in de agenda.
 • Zorgt voor het samenstellen en het publiceren van het wandelprogramma in Nederland in nauw overleg met de organisatoren.
 • Meldt aan de deelnemers van de wandelingen dat de deelnemers zelf de verantwoordelijkheid hebben om te bepalen of hun deelname aan de wandeling verantwoord is voor zichzelf EN voor de andere deelnemers.
 • Meldt aan de deelnemers van de wandelingen dat het van belang is kennis te nemen van de richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de NOC/NSF, de NKBV, de veiligheidsregio’s, de lokale regelgeving en de noodverordeningen.

 

Wat wordt van de organisator verwacht:

 • Besluit zelf of hij/zij de wandeling wil organiseren. Indien dat niet het geval is meldt hij/zij dit aan de wandelcommissie (email: wandelcommissie@50plus.nkbv.nl)
 • Draagt zorg voor de wandeling:
  o   De wandeling begint en eindigt op het zelfde punt (startpunt is eindpunt, dus geen lijnwandeling);
  o   De route is Corona-proof, dus geschikt voor het wandelen zonder in conflict te komen met de naleving van de gestelde “Corona”-richtlijnen (denk aan: paden waar passeren mogelijk is, vermijden van stedelijke omgeving, lunch op een picknick plek, etc.);
 • Heeft voorafgaande aan de wandeling overleg met de wandelcommissie over het aantal ingeschreven deelnemers;
 • Zorgt er voor dat de groep deelnemers uit maximaal 12 personen, inclusief de organisator blijft bestaan. Mocht blijken dat ook deze groepsgrootte soms tot problemen lijdt, dan zal de organisator moeten handelen. Denk dan bijv. aan een stukje meer dan 1½ meter afstand houden, of een omweg nemen.
 • Als een horecagelegenheid geschikt is om voldoende afstand te houden, dan kan tijdens de wandeling besloten worden om daar te lunchen. Omdat dit niet van tevoren bepaald kan worden, blijft de regel dat de deelnemers zelf eten en drinken mee nemen.

 

Algemeen

Op 6 en 19 mei 2020 heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd van maatregelen, die samenhangen met de beheersing van de Corona epidemie. Een van die versoepelingen is, dat buiten sporten en bewegen voor iedereen vanaf 19 jaar weer is toegestaan. Ook samen. De wandelcommissie wil met ingang van 1 juni 2020 onze wandelactiviteiten zoveel als mogelijk en met in acht name van de gestelde richtlijnen weer hervatten.

 

Richtlijnen

Door het kabinet en andere instanties zijn richtlijnen opgesteld en vastgesteld. Deze richtlijnen gelden voor iedereen, en zeker ook voor onze leden. Het is van groot belang om hiermee rekening te houden.

Voor de organisator (en de deelnemers) is het van belang kennis te nemen van de richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de NOC/NSF, de NKBV, de veiligheidsregio’s, de lokale regelgeving en de noodverordeningen.

De belangrijkste richtlijnen zijn:

 • Laat mensen met (milde) symptomen van het coronavirus thuisblijven;
 • Laat mensen waarbij tijdens de activiteit klachten ontstaan, direct naar huis gaan;
 • Laat mensen met huisgenoten die positief getest zijn of koorts hebben ook thuisblijven totdat iedereen tenminste 24 uur geen klachten heeft gehad;
 • Vermijd drukke plekken;
 • Mensen boven de 70 jaar en/of behorend tot de risicogroepen moeten goed bedenken of het verstandig is om met een groep op pad te gaan;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en was je handen regelmatig;
 • Schud geen handen;
 • Gebruik je gezonde verstand;
 • De eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten tot 1 juni 2020; daarna zijn de gelegenheden op basis van het principe van reserveren open gesteld met in acht name van de eerdergenoemde punten;
 • De voorzitter van de veiligheidsregio’s bepalen welke spelregels gelden, inclusief de handhaving hiervan; per veiligheidsregio kan dit verschillend zijn.


NKBV Wandelcommissie Sectie 50 Plus / 18 mei 2020